Regulamin

I. DEFINICJE
1. Administrator – Adnet Polska Artur Lewandowski, ul. Dwernickiego 27/66, 04-396 Warszawa NIP: 113-246-60-03.
2. ZnajdzWykonawce.pl – serwis internetowy prowadzony przez Administratora.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu ZnajdzWykonawce.pl ZnajdzWykonawce.pl
4. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie.
5. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje pełny dostęp do Serwisu ZnajdzWykonawce.pl.
6. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
7. Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w ZnajdzWykonawce.pl.
8. Zlecający – składający Zapytanie Użytkownik ZnajdzWykonawce.pl
9. Wykonawca – przedsiębiorca szukający zleceń, do którego ZnajdzWykonawce.pl wysyła Zapytanie lub które publikuje w ZnajdzWykonawce.pl w dziale „Zlecenia dla mnie”.
10. Odkrycie danych Zlecającego – przekazanie Zarejestrowanemu Użytkownikowi danych adresowych Zlecającego.
11. Oferta – oferta publikowana w ZnajdzWykonawce.pl
12. Oferta handlowa – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na Zapytanie, którą Dostawca przesyła Zlecającemu.
13. Formularz – formularz zlecenia, za pomocą, którego Zlecający dodaje zlecenie,

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, korzystających z Serwisu ZnajdzWykonawce.pl, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
2. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.

III. PRZESYŁANIE ZAPYTANIA
1. Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2. Zlecający może przygotować i wysłać Zapytanie przy pomocy umieszczonego na stronach Serwisu ZnajdzWykonawce.pl Formularza zapytania ofertowego.
3. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, z chwilą kliknięcia wyślij podświetlone zostaną na czerwono.
4. Administrator przesyła otrzymane Zapytanie do Wykonawców, którzy mogą być zainteresowani współpracą. Wybór Wykonawców, do których serwis prześle Zapytanie, zależy od podanych w nim informacji. Na tym etapie Wykonawcy nie są informowani o danych Zlecającego.
6. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia informacji podanych przez Zlecającego w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się ze Zlecającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik Serwisu ZnajdzWykonawce.pl chcący korzystać z pełnej funkcjonalności ZnajdzWykonawce.pl a w szczególności z Odkrywania danych Zlecających, musi się zarejestrować oraz zalogować do Serwisu ZnajdzWykonawce.pl.
2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.
3. Rejestracja odbywa się na stronach Serwisu ZnajdzWykonawce.pl i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, oznaczone są na czerwono.
4. W trakcie rejestracji Użytkownik określa swój identyfikator (login) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w serwisie.
5. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego zostaje zawarta Umowa.
6. Poprzez Rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu ZnajdzWykonawce.pl.
7. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
8. Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.
9. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

VI. ODKRYCIE DANYCH PODMIOTÓW ZLECAJĄYCH
1. Dane Zlecającego, który złożył Zapytanie, udostępniane są wyłącznie Zarejestrowanym Użytkownikom, po wykonaniu operacji zwanej Odkryciem.
2. Zarejestrowany użytkownik samodzielnie decyduje o Odkryciu dostępnych Zapytań. Zarejestrowany użytkownik może zdecydować o Odkryciu wszystkich dostępnych w danej kategorii branżowej Zapytań.
3. Do dnia 31 sierpnia 2014 roku, wszyscy zarejestrowani użytkownicy mają możliwość dowolnego odkrywania Zapytań każdej branży.

VII. PRODUKTY I USŁUGI WYKONAWCÓW
1. Zarejestrowany użytkownik może dodawać w ZnajdzWykonawce.pl swoje produkty i usługi.
2. Dodane w ten sposób dane są dostępne dla wszystkich użytkowników Serwisu ZnajdzWykonawce.pl.
3. Użytkownik może zmieniać treść swoich ofert.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu ZnajdzWykonawce.pl wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
4. W razie wystąpienia awarii Serwisu ZnajdzWykonawce.pl Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu Serwisu ZnajdzWykonawce.pl wynikających z przyczyn technicznych.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu ZnajdzWykonawce.pl informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zapytań, informacji o Wykonawcach oraz Ofert.
7. Na wniosek sądu Administrator zmieni lub usunie z Serwisu ZnajdzWykonawce.pl treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za to, że Zlecający zrezygnował z zawarcia umowy na warunkach określonych w Zapytaniu po dokonaniu odkrycia jego danych przez potencjalnego Wykonawce.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne zapytania ofertowe, które nie zostały zamknięte z winy Zlecającego.
10. Administrator nie gwarantuje minimalnej liczby zapytań otrzymywanych przez danego Dostawcę, jak również nie gwarantuje Zlecającemu otrzymania odpowiedzi od Wykonawców.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych dostarczonych przez serwis ZnajdzWykonawce.pl.
12. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Pytającym, który składa Zapytanie, a Dostawcą, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Wykonawcy względem Zlecającego.

XIII. OBOWIĄZKI ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik korzysta z Serwisu ZnajdzWykonawce.pl na własną odpowiedzialność.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane w Serwisie ZnajdzWykonawce.pl
3. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane oraz dokonywać samodzielnie ich aktualizacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.
4. Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do Serwisu ZnajdzWykonawce.pl.
5. Zarejestrowany Użytkownik powinien dbać o właściwe ustawienia konta, w szczególności o te, które pozwalają na odpowiednie dopasowanie Pytających do zakresu działalności Wykonawcy.
6. Zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta.
7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa – w szczególności:
a. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;
b. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
c. ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku;
d. ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku.

XIV. OBOWIĄZKI ZLECAJĄCEGO
1. Zlecający jest zobowiązany do podania dokładnego opisu poszukiwanej usługi lub produktu, umożliwiającego Wykonawcy przygotowanie właściwej oferty.
2. Zlecającemu, nie wolno w treści Zapytania ani w załącznikach przekazywać żadnych danych identyfikujących jego osobe lub firmę.
3. Zapytania zawarte w Serwisie muszą być bardzo dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Zlecający.
4. Zabronione jest umieszczanie w opisie Zapytania wszelkiego rodzaju reklam.
5. Składane Zapytanie nie może zawierać informacji, nie związanych z jego tematem, a mających wpływ na wyniki działania wyszukiwarek.
6. W Zapytaniach zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron, elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
8. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Serwisu ZnajdzWykonawce.pl.

XV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania oferty, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Zlecającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zlecającemu propozycji współpracy nie później niż do daty ważności zapytania.

XVI. INNE
1. Z Serwisu ZnajdzWykonawce.pl mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Serwis ZnajdzWykonawce.pl może być wykorzystywane tylko w celu wysłania Zapytania na własne potrzeby lub w celu pozyskania Zapytań na własne potrzeby.
3. Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu ZnajdzWykonawce.pl informacji, w szczególności Zapytań i danych Wykonawców.
4. Zabrania się przekazywania, udostępniania lub odsprzedaży treści Zapytań ofertowych, danych osobowych lub danych kontaktowych Zlecających innym podmiotom lub osobom.
5. Zabrania się wykorzystywania ZnajdzWykonawce.pl w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Zapytaniach lub Wykonawcach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Dane Serwisu ZnajdzWykonawce.pl z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
8. Zabrania się wprowadzania przez Zlecającego do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym. W przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści Administrator może odstąpić od przekazania zapytania Wykonawcom. Administrator może odstąpić od przekazania Zapytania także w przypadku powzięcia podejrzeń co do wiarygodności treści podanej w formularzu, gdy Zapytanie ma charakter niekomercyjny, a także w innych uzasadnionych okolicznościach.
9. Zabrania się umieszczania w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku naruszenia Administrator zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika na zasadach i w trybie określonym w pkt.XIX. niniejszego Regulaminu.
10. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych.
11. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu ZnajdzWykonawce.pl.
12. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez ZnajdzWykonawce.pl w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
13. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym, formularzu przesyłania zapytania ofertowego, Użytkownik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą użytkownika i świadczeniem usług przez ZnajdzWykonawce.pl i Partnerów;
b. przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) przez serwis ZnajdzWykonawce.pl i Partnerów.
14. Działania niezgodne z regulaminem będą traktowane jako działanie na szkodę Administratora.

XVII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. ZnajdzWykonawce.pl jest własnością Administratora.
2. Nazwa i logo ZnajdzWykonawce.pl są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być reprodukowane tylko za pisemną zgodą właściciela.
3. Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu ZnajdzWykonawce.pl, wyglądu Serwisu ZnajdzWykonawce.pl internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie ZnajdzWykonawce.pl.
5. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu ZnajdzWykonawce.pl, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Adnet Polska, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

XIX. USUNIĘCIE KONTA, ZAPYTANIA, ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu ZnajdzWykonawce.pl Zapytania lub Oferty, jeśli jego treść narusza regulamin, prawo lub prawa stron trzecich.
3. Zlecający może usunąć dodane Zapytanie z Serwisu ZnajdzWykonawce.pl. W tym celu powinien skorzystać ze specjalnego linku w otrzymanej wiadomośći e-mail.

XXI. ZMIANY REGULAMINU
1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.
2. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie.

XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony pozwanej.

Newsletter
 Wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail
informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach
pochodzących z serwisu ZnajdzWykonawce.pl.
Wiem, że w każdej chwili będę mógł wycofać zgodę.
 

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się